Zapraszamy wolontariuszy lub grupy wolontariuszy zarejestrowanych w Systemie Obsługi Wolontariatu do udziału w konkursie na bony edukacyjne. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem:


Regulamin konkursu na bony edukacyjne dla wolontariuszy Korpusu Solidarności w województwie wielkopolskim, edycja 2021 r. 

SŁOWNICZEK     

 1. Konkurs na bony edukacyjne dla wolontariuszy Korpusu Solidarności, edycja 2021 jest realizowany i finansowany w ramach Programu „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030” przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych w Poznaniu,
 2. WRK – Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych – organizacja pozarządowa będąca Partnerem Regionalnym programu Korpus Solidarności oraz konkursu na bony edukacyjne dla wolontariuszy  wielkopolskiego, zwana Operatorem.   
 3. Bony edukacyjne to środki na wsparcie przedsięwzięć wolontariuszy lub grup wolontariuszy (minimum 2 osoby) działających na terenie województwa wielkopolskiego mających na celu rozwój pasji i zainteresowań, podwyższenie kompetencji wolontariuszy. Bony edukacyjne to środki na w/w wsparcie w wysokości 1000,00 zł. W edycji 2021 zaplanowano przyznanie 7 bonów.
 4. Wolontariusz – osoba posiadająca profil w Systemie Obsługi Wolontariatu Korpusu Solidarności (https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/uzytkownicy/register.html) i będąca wolontariuszem Korpusu Solidarności zgodnie z Programem Korpus Solidarności.
 5. Grupa wolontariuszy (min. 2 osoby) – zespół wolontariuszy, którego liderem jest Wolontariusz Korpusu Solidarności tj. osoba posiadająca profil w Systemie Obsługi Wolontariatu Korpusu Solidarności (https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/uzytkownicy/register.html) i będąca wolontariuszem Korpusu Solidarności zgodnie z Programem Korpus Solidarności.
 6. Wnioskodawca – wolontariusz lub grupa wolontariuszy działający samodzielnie. Wnioskodawca działający samodzielnie podpisuje umowę z Operatorem, a środki na edukację są wypłacane w formie refundacji poniesionych kosztów lub w formie zapłaty za usługę/ zamówienie przez Operatora zgodnie z umową zawartą z wnioskodawcą.
 7. Bon edukacyjny – środki przeznaczone na rozwój kompetencji wolontariuszy, ich pasji i zainteresowań związanych z wolontariatem, wypełnienie wolontariatu nową energią do działań społecznych. Efekty uczenia się lub zakupu środków niezbędnych do rozwoju kompetencji są uzasadnianie przez wnioskodawcę we wniosku dotacyjnym.

CEL KONKURSU I ZAKRES PROJEKTÓW MOŻLIWYCH DO REALIZACJI

 1. Celem Konkursu jest:
 2. rozwój kompetencji wolontariuszy, ich pasji i zainteresowań związanych z wolontariatem, wypełnienie wolontariatu nową energią do działań społecznych na terenie województwa wielkopolskiego
 3. promocja idei Korpusu Solidarności i podjęcia aktywności wolontarystycznej.
 4. Wnioski konkursowe powinny:
 5. Być składane przez aktywnych wolontariuszy działających na terenie województwa wielkopolskiego;
 6. Pobudzać aktywność społeczną mieszkańców województwa wielkopolskiego i rozwijać wolontariat na terenie województwa;
 7. Powiązane ze stałą działalnością wolontariacką wnioskodawcy.
 8. Wnioski:
 9. a) nie mogą być realizowane przez osoby powiązane z Operatorem i Partnerem – Wielkopolską Radą Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych
 10. b) bon może stanowić część większego wydatku edukacyjnego,
 11. c) sfinansowanie bonu może nastąpić tylko dla tych wydatków, których termin realizacji (opłacenia) nastąpi po podpisaniu umowy.
 12. Efektem realizacji bonu edukacyjnego powinny być:
 13. Rozwój kompetencji i/ lub pasji i zainteresowań wnioskodawców związanych z wolontariatem;
 14. Motywacja do aktywności wolontariackiej;.
 15. Promocja programu Korpus Solidarności;
 16. Promocja aktywności wolontarystycznej na terenie województwa wielkopolskiego.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

 1. W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać inicjatywy podejmowane przez:
 2. Wolontariusza;
 3. Grupę wolontariuszy (min. 2 osoby).
 4. W konkursie mogą wziąć udział wolontariusze mieszkający na terenie województwa wielkopolskiego.
 5. Wnioskodawca podpisuje umowę z Operatorem, a środki na projekt są wypłacane w formie refundacji poniesionych kosztów lub zapłaty za usługę/ zamówienie przez Operatora.
 6. Jedna osoba może złożyć jeden wniosek o bon edukacyjny.

 

III. WYSOKOŚĆ WNIOSKOWANEGO BONU EDUKACYJNEGO

 1. Kwota bonu edukacyjnego wynosi:
 • 7 grantów w wysokości do 1000 zł. brutto.
 1. Pula środków na konkurs: 7 000,00zł brutto

  

KOSZTY KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE

 1. Wydatki przeznaczone na bon edukacyjny muszą być:
  1. niezbędne dla realizacji bonu,
  2. racjonalne i efektywne,
  3. faktycznie poniesione,
  4. udokumentowane,
  5. przewidziane w budżecie wniosku,
  6. zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Bon może stanowić część większego wydatku edukacyjnego.
 3. Do wydatków, które nie mogą być finansowane w ramach konkursu, należą wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, a także w szczególności:
  1. podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.);
  2. zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
  3. zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2013 r. poz. 330) oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.);
  4. amortyzacja;
  5. leasing;
  6. rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
  7. odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
  8. koszty kar i grzywien;
  9. koszty procesów sądowych;
  10. nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;
  11. koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów);
  12. zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 32 UoDPPioW oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
  13. podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego); 

 1. koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy cywilnoprawne, chyba, że umowa przewiduje zwrot kosztów podróży.
 1. Niekwalifikowalne są także:
  1. wydatki związane z realizacją celów religijnych oraz uprawiania kultu religijnego,
  2. wydatki związane z realizacją celów politycznych,
  3. wydatki związane z prowadzeniem działalności odpłatnej statutowej pożytku publicznego i gospodarczej przez Wnioskodawcę i/lub Realizatora,
  4. finansowanie nagród pieniężnych w ramach realizacji przedsięwzięć,
  5. wydatki poniesione po terminie wyznaczonym w umowie o dofinansowanie,
  6. wydatki na zadania już zrealizowane lub częściowo zrealizowane.
 2. Przyznanego bonu wolontariusz nie może w części lub w całości zbyć na rzecz innej osoby.

 

OGŁOSZENIE KONKURSU, ZŁOŻENIE OFERTY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków jest publikowane na stronie Operatora https://wrk.org.pl/ Ponadto Operator może równocześnie opublikować ogłoszenie o naborze projektów w Internecie, lokalnej prasie lub innych wybranych mediach lokalnych.
 2. Wnioski są składane na formularzu zgłoszeniowym (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). Wnioski w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: wolontariat@wrk.org.pl
 3. Termin składania projektów od 11.2021  do 10.12.2021r. Obowiązuje nabór ciągły, do wyczerpania środków. Formularze wniosków, które wpłyną po terminie naboru wniosków nie będą rozpatrywane.

Okres realizacji bonów powinien zawierać się w  okresie od 15.11.2021.r. do 10.12.2021r.

WAŻNE! Na etapie składania projektów nie należy składać Operatorowi żadnych załączników.

 1. Do konkursu można złożyć maksymalnie 1 wniosek.
 2. Wnioskodawcy mogą skorzystać z wsparcia Operatora na etapie przygotowywania wniosku oraz realizacji i rozliczania projektów. Wsparcie świadczone będzie bezpłatnie. Podmioty i osoby zainteresowane skorzystaniem z powyższych form wsparcia proszone są o kontakt z Operatorem
 3. Ocena i wybór projektów do realizacji przebiegać będzie w ramach jednego etapu

ETAP I: nabór wniosków, ich ocena formalna i merytoryczna przez zespół powołany przez Operatora;

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje poprzez opublikowanie listy rankingowej na stronie Operatora. Po ogłoszeniu wyników Operator kontaktuje się z Wnioskodawcami w celu potwierdzenia woli realizacji bonów. W przypadku rezygnacji jednego z nich, bon otrzymuje kolejny osoba na liście rankingowej.
 2. przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w umowie następuje po podpisaniu jej przez obie strony (Operatora i Patrona – organizacje pozarządową i, jeśli dotyczy, Wnioskodawcę) w terminie określonym w umowie.

KRYTERIA WYBORU WNIOSKÓW O BON

 1. Procedura wyboru projektów obejmuje: ocenę formalna i merytoryczna projektów zgodnie z kartą oceny (Załącznik nr 2). Każdy wniosek będzie oceniany przez 2 oceniających, a o wyniku decyduje średnia punktów przyznanych przez ekspertów.
 2. Wnioski oceniane będą według następujących kryteriów:
 3. formalne:
 4. formularz został złożony w terminie zgodnym z regulaminem,
 5. wszystkie pola formularza zostały wypełnione,
 6. budżet nie może zawierać błędów rachunkowych,
 7. okres realizacji bonu mieści się w terminach określonych w niniejszym Regulaminie,
 8. wolontariusz lub lider grupy wolontariuszy posiada konto w Systemie Obsługi Wolontariatu.
 9. 1 osoba złożyła tylko jeden wniosek.
 10. merytoryczne dotyczące wszystkich zgłoszeń:
 11. dotychczasowe zaangażowanie wolontariusza w wolontariat i w Korpus Solidarności,
 12. opis celów edukacyjnych w kontekście analizy potrzeb edukacyjnych wnioskodawcy,
 13. adekwatność zaplanowanych działań do osiągnięcia założonego celu,
 14. opis efektów uczenia się i wpływu na rozwój wolontariatu prowadzonego przez wnioskodawcę,
 15. realność i możliwość realizacji bonu, w tym adekwatność kosztów do planowanych działań,
 16. spójność z przedmiotem konkursu i wpływ na rozwój wolontariatu.
 17. Ocena ekspertów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

VII. ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI

 1. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdania z realizacji bonu do 7 dni od daty zakończenia realizacji bonu, zgodnie z umową o realizację bonu. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami: kopiami stworzonych materiałów, artykułów prasowych, zdjęć dokumentujących działania, certyfikaty, zaświadczenia, faktury zakupu sprzętu itp.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator zastrzega możliwość zmiany postanowień Regulaminu, bez podania przyczyny, a także zamknięcia Konkursu w dowolnym momencie bez rozstrzygnięcia. W takim przypadku Wnioskodawcom i Realizatorom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu przygotowania i złożenia wniosków.
 2. W sprawach interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych decyzję podejmuje Organizator.
 3. Organizator ma prawo do weryfikacji danych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym.
 4. W wypadku nierzetelnej realizacji bonu, w szczególności wydatkowania otrzymanych środków w sposób inny niż określony we wniosku lub nierozliczenia bonu w wymaganym terminie, wnioskodawca może zostać wezwany do zwrotu kosztów, pokrytych ze środków Organizatora.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator Konkursu – Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych w Poznaniu
 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie                                        i przetwarzanie danych w celach związanych z przeprowadzeniem i realizacją Konkursu, zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000  z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO. Jednocześnie przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem o byciu poinformowanym przez wszystkich uczestników nt. celu zbierania danych osobowych oraz o przysługującym prawie dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, możliwości ich sprostowania, prawa do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
 2. Zgromadzone przez Organizatora dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzach zgłoszeniowych będą gromadzone i przetwarzane do celów realizacji, promocji i sprawozdawczości projektu „Korpus Solidarności Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030” oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.
 3. Osoby uczestniczące w akcji akceptują, iż wszystkie w jej ramach podjęte działania oraz związane z wykonawcami dane osobowe mogą zostać upubliczniane w szczególności na stronie internetowej Organizatora oraz w innych formach przekazu publicznego realizowanego przez Organizatora.

 

X. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać u Operatora:

 Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych w Poznaniu,

Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań

tel: 608 233 396

Załączniki do pobrania:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie;
 2. Wzór Karty Oceny Formalnej i Merytorycznej;
 3. Wzór umowy z wnioskodawcą;
 4. Wzór sprawozdania z projektu.

Regulamin konkursu

Logo NIW KS i finansowanie